Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan met VOX MUSICA VZW, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

1.2 De hoofdzetel van VOX MUSICA VZW is gelegen in de Hippoliet Spilleboutdreef 24 te 8800 ROESELARE. Het ondernemingsnummer van de vereniging is 0633.778.303.

1.3 www.voxmusica.be is eigendom van VOX MUSICA VZW.

1.4 Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met VOX MUSICA VZW. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

1.5 Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

2. Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.1 Alle bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.voxmusica.be.

2.2 VOX MUSICA VZW geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen die weergegeven worden zijn louter ter illustratie. Een foute omschrijving verbindt VOX MUSICA VZW niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding.

2.3 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt VOX MUSICA VZW zich er toe de klant zo snel als mogelijk te verwittigen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.5 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op de website www.voxmusica.be. Van deze bestelling zal de klant een bevestigingse-mail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingse-mail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe VOX MUSICA VZW te contacteren.

 

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid euro en zijn inclusief BTW.

3.2 De klant wordt op het moment van de bestelling geïnformeerd over het adres waar bestellingen afgehaald kunnen worden.

3.3 VOX MUSICA VZW houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

4. Betaling

4.1 De betaling van de aankopen gebeurt via elektronische betaling. De consument betaalt via Bancontact of via overschrijving.

4.2 VOX MUSICA VZW behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welk danige schade.

 

5. Levering

5.1 De klant dient de bestelling zelf op te halen op het adres bekend gemaakt door VOX MUSICA VZW aan de klant bij het plaatsen van de bestelling of kan kiezen voor de optie levering.

Bij afhaling moet de consument de bevestigingsmail voorleggen. Dit is mogelijk op papier of digitaal. VOX MUSICA VZW kan daarnaast ook een identiteitsbewijs vragen ter controle. De consument staat zelf in voor elke verdere verplaatsing van de bestelde goederen.

De producten dienen binnen de 14 dagen na kennisgeving van de beschikbaarheid afgehaald te worden. Na deze termijn wordt een herinnering gestuurd naar de consument. Indien de goederen 14 dagen na deze herinnering niet afgehaald zijn, kan VOX MUSICA VZW de overeenkomst ontbinden en zal het betaalde bedrag, eventueel verminderd met bewaringskosten, terugbetaald worden aan de consument.

 

6. Herroepingsrecht

6.1 De consument kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht. De herroeping dient per e-mail gericht aan info@voxmusica.be gemeld te worden aan VOX MUSICA vzw.

6.2 De consument dient de artikelen, in originele staat en verpakking, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de hoofdzetel van VOX MUSICA VZW. De consument dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.

6.3 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

6.4 VOX MUSICA VZW verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten op de rekening waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. VOX MUSICA VZW mag de terugbetaling uitstellen, tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen teruggezonden zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.5 De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

 

7. Klachten

7.1 Indien de consument vragen of klachten heeft in verband met zijn bestelling, kan hij terecht bij VOX MUSICA VZW via info@voxmusica.be.

7.2 VOX MUSICA VZW behoudt zich het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden.

7.3 Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, blijven de andere artikelen en onderdelen van de algemene voorwaarden niettemin van toepassing.

7.4 VOX MUSICA VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van goederen of laattijdige levering die buiten haar macht ligt.

 

8. Privacy beleid betreffende de persoonsgegevens

8.1 De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. In het geval de correcte gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.

8.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslaan in het informaticasysteem van VOX MUSICA VZW. Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten.

8.3 De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. VOX MUSICA VZW behoudt zich het recht om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

9.  Aansprakelijkheid

9.1 VOX MUSICA VZW kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in haar aanbod.

 

10. Minimumleeftijd

10.1 Ingevolge de geldende wettelijke bepalingen kunnen bestellingen van alcoholische dranken enkel worden uitgevoerd door personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en meerderjarig zijn. Door de bestelling te plaatsen bevestigt de klant dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

10.2 Voorafgaand aan de levering van de bestelling zal een identiteitscontrole plaatsvinden door de bezorger ten einde de leeftijd van de klant te verifiëren.