PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Vox Musica vzw, gevestigd te Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0633.778.303. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of optreden;

(b)  lid wordt;

(c)  zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;

(d)  via het contactformulier contact met ons opneemt;

(e) een product koopt van onze webshop.

 

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam

(b)  adres (indien van toepassing)

(c)  e-mailadres

(d) telefoonnummer

(e) geboortedatum (indien van toepassing)

(f) geslacht (indien van toepassing)

 

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  het lidmaatschap te effectueren

(b)  nieuwsbrieven te verzenden

(c)  contact met u op te nemen of te onderhouden

(d) de dienstverlening te verbeteren

(e) uw aangekochte product te bezorgen

(f) subsidiedossiers te vervolledigen

 

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Emmanuel Vansteenkiste via 051/22.96.25 of info@voxmusica.be voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Vox Musica vzw.

 

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring  genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en  organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  Stad Roeselare (voor de verkrijging van subsidies).

 

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen